អ៊ីធឺណិតនៃរឿង / អ៊ិនធឺណិនៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងដំណោះស្រាយ & & ឃ (ឧបករណ៍ | ពពក | វេទិកា)


អាយអូអ៊ីប្រព័ន្ធអាយអូធី
អ៊ិនធឺណិតនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង (អ៊ីអូអ៊ី) / អ៊ីនធឺរណែតនៃអ្វីៗ (អាយអូអ៊ី) ដំណោះស្រាយ
  • Back-End, Front-End, GUI, Web Application
  • ឧបករណ៏ IIoT LoRaWAN (មានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា 3D រាប់សិប)
  • សូហ្វវែរសឺវឺរជាមួយវិធីដោះស្រាយទិន្នន័យធំ
  • IoT វ៉ាយហ្វាយ (ការទំនាក់ទំនងរយៈពេលខ្លី)
  • ឧបករណ៍ IoT GSM 2G, 3G, 4G (NBIoT, CATM1) ឧបករណ៍ (ជាមួយ GPS / GNSS)
  • eCity IoT / IoE Cloud, វេទិកា